Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de websites: www.bkv.jobs / www.waarneembemiddeling.nl / bkv-group.com / loopbaanwijzer.bkv.jobs / karrierekompass.bkv.jobs / service.bkv.jobs / second-opinionbedrijfsarts.nl.

1. Werkingssfeer:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, je eventuele aanmelding, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als je het daar niet mee eens bent, dien je deze website direct te verlaten. (Klik je daartoe één of meerdere malen op de knop “Vorige” of “Back” van je browser.) Door het enkele bezoek van deze website verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijk recht:

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Breda bevoegde gewone rechter.

3. Exoneratieclausule:

Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door jouw gebruik vrijwaar je ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

4. Inhoud website:

De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. Je wordt dringend geadviseerd om, voordat je enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien je meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van jou te vernemen.

5. Evident niet-serieuze inhoud:

Een deel van de inhoud van websites is vaak van verstrooiende aard en is niet bedoeld om serieus te worden opgevat. Ook deze website kan zodanige inhoud bevatten.

6. Links naar andere websites:

Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

7. Downloaden van bestanden:

Indien vanaf deze website, danwel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor je eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan je systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

8. Rechten van intellectuele eigendom:

Wij hebben op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wege van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wege van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien je mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op jouw intellectuele eigendom, dan verzoek wij je contact met ons op te nemen.

9. Goede smaak:

Wij hebben getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien je meent dat wij daarin niet geslaagd zijn, verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.